บทความ

แนวทางการสอนออนไลน์อาจารย์สังกัดศึกษาทั่วไป โดย สำนักศึกษาทั่วไป

คู่มือการใช้งาน e-learning V3 สำหรับผู้สอนเบื้องต้น โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

คู่มือการเข้าใช้งาน Office 365 Microsoft Teams เบื้องต้น โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงการทำงานในยุค Digital Disruption โดย สำนักงานอธิการบดี ม.ธนบุรี

คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักวิชาการ โดย สำนักวิชาการ ม.ธนบุรี

คู่มือการยื่นขอรับทุนผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ(NRIIS) โดย สำนักวิจัยฯ ม.ธนบุรี

หลักการเขียนโครงการ โดย สำนักวางแผนและพัฒนาฯ

คู่มือการใช้งาน 2E-book Library บนระบบสมาร์ทโฟน (2564) โดย สำนักวิทยบริการ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการความรู้ (2564) โดย สำนักกิจการนักศึกษา ม.ธนบุรี

สอนออนไลน์ ให้สนุกสุดปัง ในยุคโควิด-19

คู่มือการสร้างชั้นเรียนออนไลน์ด้วย Line Chatbot

แนวทางการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี