บทความ

วันวิชาการ Open House 2024

โครงการการแข่งขัน PUBG Mobile 💛💛

เปิดสมัครเรียนทุกวัน จันทร์ถึงอาทิตย์ไม่เว้นวันหยุด

ภาพมอบเกียรติบัตรและรางวัล กิจกรรม KM DAY 2022

ประกาศผลการตัดสิน ผลงานใน กิจกรรม ประกวดผลงาน KM DAY 2022

กิจกรรม เทคนิค/แนวทาง การบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการกับท้องถิ่น และ การตีพิมพ์ผลงานวิจัยด้านท้องถิ่น

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดใน "กิจกรรม KM DAY 2022"

ระบบการเก็บข้อมูลหลักฐานออนไลน์ โดย สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

แนวทางการสอนออนไลน์อาจารย์สังกัดศึกษาทั่วไป โดย สำนักศึกษาทั่วไป

คู่มือการใช้งาน e-learning V3 สำหรับผู้สอนเบื้องต้น โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

คู่มือการเข้าใช้งาน Office 365 Microsoft Teams เบื้องต้น โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงการทำงานในยุค Digital Disruption โดย สำนักงานอธิการบดี ม.ธนบุรี

คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักวิชาการ โดย สำนักวิชาการ ม.ธนบุรี