การจัดการความรู้ ประเภทองค์ความรู้ในหน่วยงาน

 การจัดการความรู้ ประเภทองค์ความรู้ในหน่วยงาน

 การจัดการความรู้ ประเภทการจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิต

 การจัดการความรู้ ประเภทการจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิต การจัดการความรู้ ประเภทการจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิต
การจัดการความรู้ ประเภทการจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิต

 การจัดการความรู้ 

ประเภทการจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิต

 การจัดการความรู้ ประเภทองค์ความรู้ในหน่วยงาน การจัดการความรู้ ประเภทองค์ความรู้ในหน่วยงาน

 การจัดการความรู้ 

ประเภทการจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิต

การเรียนการสอนแบบอัตโนมัติ โดยหุ่นยนต์สนทนาทางไลน์ (Line Chatbot) 
ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
กรณีศึกษา : วิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรม  ประกวดผลงาน KM TRU 2019


1.หลักการและเหตุผล

คณะกรรมการ การจัดการความรู้ประจำมหาวิทยาลัยธนบุรี  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น โดยดำเนินการจัดกิจกรรมจำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 1) กิจกรรมที่ 1 “เสวนาเทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ” และ 2) กิจกรรมที่ 2 “การจัดการความรู้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงาน (ฉบับปรับปรุง)” เพื่อพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีกำกับติดตามการจัดการความรู้ขึ้นภายในสถาบัน และเพื่อให้เกิด Passion (ความหลงใหล)  และ Inspiration
(แรงบันดาลใจ) ในด้านการจัดการความรู้ โดยลักษณะกิจกรรมจะมีการเสวนาพิเศษเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนบทความและการพิจารณาบทความในวารสารวิชาการ โดยเชิญท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการเขียนและพิจารณาจากภายในมหาวิทยาลัย  มีการแชร์ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน่วยงานและคณะฯที่มีการพัฒนาการจัดการความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย โดยทั้ง 2 กิจกรรมได้ดำเนินจัดขึ้นในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ที่ผ่านมาแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมครบถ้วนสมบูรณ์ตามแผนการดำเนินงานของกรรมการการจัดการความรู้ประจำมหาวิทยาลัยธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการจึงได้จัดให้มี กิจกรรม “การประกวดผลงาน KM TRU 2019” ในระดับคณะและหน่วยงาน โดยเป็นการจัดประกวดผลงานการจัดการความรู้ของคณะและหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย และมอบรางวัลสำหรับผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ประจำปีการศึกษา 2562 กำหนดให้คณะและหน่วยงานจัดส่งผลงานการจัดการความรู้ ของคณะวิชาและหน่วยงานภายในวันที่ 27 เมษายน 2563 และจะมีพิธีการตัดสินผลงานโดยคณะกรรมการฯ โดยจัดขึ้นภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 และประกาศผลผู้ได้รับรางวัล ในการจัดประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี

 

2. วัตถุประสงค์

                1)  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและกำกับติดตามให้ทุกคณะฯ และทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยธนบุรีมีการดำเนินการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ

            2) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยธนบุรี ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย


        3. ประเภทหัวข้อ

                   1) ประเภทการเรียนการสอน

                   2) ประเภทงานวิจัย

                   3) ประเภทองค์ความรู้ในหน่วยงาน

        


© 2014 KMTRU
Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9